top of page

מה בתוכנת לקוחות פלוס:

דוחות

התוכנה מציעה מגוון דוחות מסכמים ומפורטים שמאפשרים להפיק ידע מהמידע המוזן בתוכנה, לדוחות מגוון חתכים ורמות פירוט (קיבוצים). נוסף להצגה והדפסה, ניתן לייצא לאקסל את נתוני הדוחות. להלן מספר דוגמאות:

חיובי לקוחות מול שעות בפועל

 
הדוח מאפשר להשוות בין חיוב הלקוחות (חשבוניות או חשבונות עסקה) לשווי השעות לפי שעות העבודה בפועל שהוזנו ללקוח.
כך ניתן לראות האם מדובר בלקוח "ריווחי" או "הפסדי" יחסית לתמחור הריאלי.
כמו כן ניתן לראות את הנתונים גם ברמה של לקוח מרכז, עובד מטפל, שותף מטפל.

צילום מסך 1

דוח שעות מסכם


הדוח מציג סיכום כמותי ותמחירי של שעות העבודה במגוון חתכים ורמות פירוט.
חתכים: תקופה, עובד, לקוח , לקוח מרכז, סוג עבודה,
רמות פירוט (קיימת אפשרות לשלב עד 3 קיבוצים): עובד, לקוח, לקוח מרכז, סוג עבודה, חודש, שנה
 

הערה: בתמונות המצורפות ניתן לראות הן את המסך המקדים להפקת הדוח והן את פלט הדוח.

צילום מסך 2

דוח שעות מפורט

 
הדוח מציג פירוט של שעות העבודה במגוון חתכים ומיונים.
חתכים: תקופה, עובד, לקוח , לקוח מרכז, סוג עבודה
ניתן למיין את הדוח לפי: עובד, לקוח, לקוח מרכז, סוג עבודה, חודש, שנה.

צילום מסך 3

רשימת לקוחות


הדוח מציג פרטים עיקריים על כל לקוח במגוון חתכים ומיונים.
חתכים: סוג טיפול (שוטף/שנתי/הכל), קבוצת לקוחות, סוג עסק, ישוב, עובד מטפל, תאריך גמר תוקף ניכוי במקור (ברירת המחדל היא להציג את כל הלקוחות שתוקף הניכוי במקור שלהם עומד להסתיים).
מיונים: שם לקוח, עובד מטפל, סוג טיפול, מספר לקוח.

צילום מסך 4

שליחת דוא"ל מרוכזת

 
התוכנה מאפשרת לשלוח דוא"ל באופן מרוכז ללקוחות במגוון חתכים.
חתכים: סוג טיפול (שוטף/שנתי/הכל), קבוצת לקוחות, סוג עסק, תפקיד איש קשר.

ניתן לשלוח את המיילים באמצעות Microsoft Outlook (רשימת הנמענים תופיע בעותק מוסתר) או לייצא את כתובות המייל לאקסל לצורך שליחת המייל דרך תוכנה אחרת/גורם חיצוני.

צילום מסך 5

מלאי צ'קים

 
הדוח מציג את כל הלקוחות שאמורים להביא צ'קים במועד קבלת החומר הקרוב,
ניתן לחתוך את הדוח לפי:
• לקוחות של עובד מטפל מסוים או כולם
• יתרת צ'קים קטנה מכמות שתוזן

צילום מסך 6
bottom of page